Hoe wij werken

Werken in groepsverbindende units

Op de Liniedoorn werken wij ’s middags in Units. In een unit werken twee opeenvolgende leerjaren intensief samen, zodat de beide leerkrachten hun kwaliteiten gelijktijdig voor 2 leerjaren inzetten. De kinderen krijgen op basis van deze werkwijze een gevarieerder aanbod en meer (keuze)mogelijkheden.

In alle units wordt thematisch gewerkt, omdat deze werkwijze het inzicht in de samenhang der dingen vergroot. En ook omdat in thematisch onderwijs woorden en betekenissen beter beklijven. Door steeds de leerlingen van twee groepen samen te brengen, kunnen ze bovendien leren van en met elkaar.

  • Unit 1 groep 1 en 2
  • Unit 2 groep 3 en 4
  • Unit 3 groep 5 en 6
  • Unit 4 groep 7 en 8

Alle groepen krijgen op vrijdag huiswerk mee. De inhoud van het huiswerk is verschillend in elke unit. Op maandag na school kunnen ouders en leerlingen vragen stellen tijdens het huiswerk-spreekuur.

Unit 1 groep 1 en 2

Op de peuterspeelzaal en in groep 1 en 2 gebruiken we het Piramide programma.
Kenmerken van dit programma zijn onder meer:

  • In een periode van 3 weken werken we aan de hand van thema’s, zoals ‘water’, ‘verkeer’ en ‘huis’.
  • De dag begint met een inloop van een half uurtje waarin kinderen kiezen wat ze gaan doen. Ouders zijn dan meer dan welkom.
  • Extra begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben.
  • Jonge kinderen worden gevolgd volgens het Leerling Volg Systeem.

In de kleutergroepen wordt bovendien veel aandacht besteed aan woordenschatontwikkeling, leren schrijven en de sociaal emotionele ontwikkeling.

In de ochtenden maakt de helft van de kinderen gebruik van Het Kleuterplein in de hal. Een gevarieerde, kleurrijke leeromgeving. Onder begeleiding van een onderwijsassistent werkt de helft van de kinderen uit de groep hier aan het ontdekken, ontplooien en verdiepen van hun talenten. De andere helft van de kinderen werkt bij de leerkracht in de klas en krijgt instructie in een kleine groep. Hier is veel gelegenheid tot interactie met elkaar en de leerkracht.

Al huiswerk in unit 1? Ja, de kleuters kunnen wekelijks thuis hun woordenschat oefenen met het digitale programma LOGO 3000.

Unit 2 groep 3 en 4

In de ochtend krijgen de kinderen rekenen, lezen en taal aangeboden in hun eigen groep. De kinderen gaan in de ochtend ook regelmatig naar het leerplein hier oefenen ze in een rijke leeromgeving – onder begeleiding van een onderwijsassistent – hun vaardigheden op het gebied van taal en rekenen. ‘s Middags wordt in Unit 2, in het kader van het leerplan IPC, in groepjes samen gewerkt rondom een gezamenlijk thema. Waar vroeger het accent lag op feitenkennis, is nu ook aandacht voor de ontwikkeling van een onderzoekende houding en tal van vaardigheden.

In groep 3 staat het aanvankelijk lezen en rekenen centraal. In de tweede helft van het schooljaar van groep 4 wordt een begin gemaakt met begrijpend lezen. Vanaf groep 4 bieden we de leerlingen onder meer verkeersonderwijs aan.

Unit 3 groep 5 en 6

In groep 5 en 6 gebeurt wordt voornamelijk in de middag in unit-verband gewerkt. De groepen werken met 5 thema’s. Elk thema staat ongeveer 6 weken centraal. Tijdens het thema komen de zaakvakken aan bod en het daarbij horende woordenschatonderwijs. De kinderen leren ook steeds meer vormen van presenteren. In groep 5 begint dat klein en met hulp van de leerkrachten.

Ook wordt in groep 5 het rekenen uitgebreid en voeren we de snelheid van het lezen verder op, zodat alle kinderen een tekst vlot en op een leuke manier kunnen verklanken. Ook de andere aspecten van de Nederlandse taal (luisteren, spreken, spellen en stellen) krijgen met meer nadruk aandacht. Alle kinderen starten in groep 5 met Nieuwsbegrip, een actuele methode van begrijpend lezen. en wereldoriëntatie. Daarbij kunt u denken aan aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en techniek. Dit hoort bij IPC en het werken in de unit in de middag.

In groep 6 verkennen de leerlingen nieuwe rekenvaardigheden en komen de nodige Nederlandse taalvaardigheden aan bod. Vanaf groep 6 krijgen de kinderen regelmatig (ongeveer om de week) huiswerk voor één van de vakken van wereldoriëntatie mee naar huis.

Unit 4 groep 7 en 8

In de groepen 7 en 8 komt het lesrooster in grote lijnen overeen met dat van groep 5 en 6. Er komt nu bovendien Engels op het rooster: Groove me. Een volledig digitale methode met veel Engelstalige liedjes. Het werken in de Units gebeurt ook hier voornamelijk in de middagen. In de laatste twee leerjaren besteden de leerlingen steeds meer aandacht aan presenteren. De leerlingen maken tijdens de thema-georienteerde lessen zelf een presentatie. Ze presenteren hun bevindingen vervolgens in hun groep of in hun unit.

Ook in groep 7 en 8 wordt bij het zelfstandig werken gebruik gemaakt van de taakkaart. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze een langere tijd zelfstandig aan een taak kunnen werken. De kinderen krijgen ook regelmatig huiswerk mee als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Ze leren een agenda te hanteren en zelf hun huiswerk te plannen.

De leerlingen van groep 7 verdiepen zich verder in de rekenstof en werken nu ook met de rekenmachine. Procenten en breuken worden in samenhang aangeboden. Alle kinderen nemen deel aan de CITO-entreetoets. De uitslag vormt, samen met de resultaten van voorgaande jaren en de bevindingen van de leerkracht, de basis voor het voorlopige schoolkeuzeadvies. Dit voorlopige advies wordt aan het einde van het schooljaar met de ouders besproken. Medio april wordt het theoretisch en praktisch verkeersexamen afgenomen.

De leerlingen van groep 8 nemen deel het drempelonderzoek en aan de CITO-Eindtoets. De resultaten van deze toetsen, samen met de resultaten van
voorgaande jaren en de bevindingen van de leerkracht vormen de basis voor het schoolkeuzeadvies. In dit laatste schooljaar gaan de kinderen op kamp en voeren aan het eind van het schooljaar een voorstelling op voor hun ouders en medeleerlingen.