De zorg voor leerlingen

Binnen onze school is er zorg voor ieder kind. We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Wij begeleiden kinderen zo goed mogelijk en nemen maatregelen als de prestaties en het welbevinden van een kind achterblijven bij de verwachtingen. Dit geheel wordt de leerling-zorg genoemd. Voor de specifieke zorgstappen als het niet goed gaat of heel goed gaat met een kind verwijzen we u naar onze schoolgids.

Van elke leerling op onze school volgen we de ontwikkeling door:

  • De dagelijkse beoordeling (het corrigeren van schriftelijk werk en observaties in de klas).
  • Methodegebonden toetsen af te nemen. Dit zijn toetsen die bij de methode horen en aangeven hoe de vorderingen van de kinderen zijn.
  • Het afnemen van landelijk genormeerde toetsen van het CITO.
  • Het afnemen van vragenlijsten van het leerlingvolgsysteem SCOL (sociaal-emotionele ontwikkeling).

Alle gegevens worden nauwkeurig geregistreerd, zowel individueel als groepsgewijs en slaan we op in een digitaal dossier. Per schooljaar zijn er voor iedere groep een aantal besprekingen gepland waarin we alle leerlingen en hun resultaten bespreken.

De intern begeleider (i.b.)

De intern begeleider volgt mede de ontwikkeling van de leerlingen. Dit gebeurt d.m.v. de gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem en het voeren van zorgbesprekingen. Minimaal twee keer per jaar in-formeert de leerkracht de intern begeleider over de stand van zaken aangaande de zorg- en aandachtsleerlingen.
De i.b zorgt voor de ondersteuning van de leerkrachten bij het verlenen van zorg. De ondersteuning kan bestaan uit het afnemen van diagnostische toetsen op diverse gebieden. Naar aanleiding van die gegevens en die van de leerkracht wordt er samen besloten of de leerling(e) een ander programma en/of andere begeleiding/instructie nodig heeft. Deze extra zorg wordt vastgelegd in een handelingsplan. Het handelingsplan bespreekt de leerkracht met de ouders en wordt door beiden ondertekend. Op verzoek kan de i.b. die ondersteuning verleend heeft bij het opstellen van het handelingsplan aanwezig zijn bij het gesprek

Passend onderwijs

Passend Onderwijs. Wat betekent dat voor u en uw kind? De basisscholen in de regio Breda en omgeving vormen een samenwerkingsverband: het regionaal samenwerkingsverband Breda en omgeving (RSV Breda e.o.), regio PO-30-03 ofwel OOK (optimale onderwijskans). Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. In de praktijk gaat het vooral om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke beperking, een chronische ziekte of bijvoorbeeld gedrags- of leerproblemen. Maar ook hoogbegaafdheid kan aanleiding zijn om extra ondersteuning te organiseren.

Vanaf 1 augustus 2014  hebben alle scholen een zorgplicht.
Dit houdt in dat de school verplichtingen heeft aan ouders van (nieuwe) leerlingen. Soms kan een school niet het onderwijs bieden dat past bij uw kind. Het bestuur van de school zoekt dan samen met u een andere school in de regio. Dat kan op een andere (reguliere) school zijn, in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Zo krijgt elk kind een passende onderwijsplek.

De geldstromen voor de zogenaamde rugzakleerlingen lopen nu anders.
Het samenwerkingsverband is de beheerder van de gelden. De school zorgt dat uw kind het onderwijs en de zorg krijgt die het nodig heeft. Die zorg noemen we binnen passend onderwijs ‘ondersteuning’. Om uw kind passend onderwijs te geven gaat de school meer in gesprek met u. Hierbij staan de onderwijsbehoeften centraal. Hoe onze school de onderwijsondersteuning heeft georganiseerd, leest u in de schoolgids en is vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel.

Het huidige systeem waarin voor extra ondersteuning (zorg) een indicatie nodig was van een “commissie voor indicatiestelling” wordt vervangen door een meer flexibel systeem van ondersteuningstoewijzing. Wat niet verandert: de ondersteuning die een leerling nodig heeft, wordt voortgezet!