Excellent presenteren

plus een ontwikkeling in de breedte

We zijn ambitieus. We willen – aansluitend op hun mogelijkheden – het maximale uit onze leerlingen halen. In het overdragen van kennis, vaardigheden en attitudes ligt onze focus op excellent taal- reken- en leesonderwijs.

“De kwaliteit van het onderwijs op Kbs De Liniedoorn is op orde. Het niveau van de opbrengsten is voldoende. Binnen de zorg, begeleiding en kwaliteitszorg is nauwelijks een tekortkoming vastgesteld. De school is zich bewust van de onderwijsbehoefte van haar leerlingenpopulatie en is trots op de wijze waarop ze haar onderwijs daar goed op afstemt.” Citaat uit: Rapport van Bevindingen Vierjaarlijks Bezoek van de Inspectie van het Onderwijs.

Onze leerlingen kunnen pas echt excellent presteren, indien wij als school aan de volgende voorwaarden voldoen…

 • Het inplannen van een ruime hoeveelheid onderwijstijd voor de basisvakken taal, rekenen, lezen en spelling.
 • Het afstemmen van de onderwijstijd voor het taal- en rekenonderwijs op onze leerling-populatie.
 • Het gebruikmaken van een heldere zorgstructuur. Binnen onze school bieden we zorg voor elk kind, zodat het zich ononderbroken kan ontplooien.
 • Het datagestuurd en opbrengstgericht werken op leerling-, groeps-, en schoolniveau. We hebben voor de basisvakken het ambitieniveau van de prestaties op school- en groepsniveau afgesproken, zodat we goed in staat zijn om onze resultaten te monitoren en waar nodig tijdig bij te sturen.
 • Het gebruiken van moderne methodes die de kerndoelen dekken.
 • Het in een uitdagende leeromgeving creëren van ruimte voor uw kind om zich breed te ontwikkelen.
 • Het nauw betrekken van u als ouder bij het huiswerk en aldus bij het leerproces dat uw kind doormaakt.
 • Het professionaliseren van onze medewerkers. Een excellente school vereist immers ook hoog opgeleide medewerkers met bijzondere aanvullende kwaliteiten.

Brede ontwikkeling in een leeromgeving die uitdaagt

 • In wat voor wereld zullen onze kinderen gaan leven en werken?
 • Welke kinderen hebben de grootste kans op succes in de wereld?
 • Wat zouden kinderen moeten leren en hoe kunnen zij het beste leren?

Feitenkennis is belangrijk, maar kinderen moeten anno 2014 ook vaardigheden leren om hun mannetje te staan in deze wereld. Dat vraagt om een onderzoekende houding, de hersens goed leren gebruiken en samenwerken. Daarnaast moet ieder kind ook haar eigen uitdaging hebben.

Daarom werken we voor de creatieve en zaakvakken met IPC. Een leerplan met wisselende  moderne thema’s die boeiend zijn voor de leerlingen.  Door met thema’s te werken blijven de leerlingen gemotiveerd tijdens de lessen in natuur en techniek, aardrijkskunde, geschiedenis enzovoorts. Het helpt om de lessen zo boeiend , actief en zinvol mogelijk te maken.

In onze visie is een leeromgeving effectief als de leerling in het leertraject een actieve rol kan vervullen. In de uitdagende, betekenisvolle en authentieke leeromgeving die ons voor ogen staat, gelden als uitgangspunten:

 • Thematisch onderwijs.
 • Uw kind gaat zelfstandig aan de slag.
 • Werkt aan uitdagende taken en opdrachten.
 • Er is gelegenheid tot werken in kleine groepjes.
 • Er zijn keuzemogelijkheden en is afwisseling in leertaken.

De meerwaarde van onze aanpak heeft zich een aantal schooljaren achtereen vertaald in bovengemiddelde resultaten die Kbs De Liniedoorn vaak met de CITO eindtoetsen boekt.