Het kindcentrum

Het kindcentrum, op een centrale plek in de wijk, biedt kinderen van 2 tot 12 jaar van ’s morgens 08.00 tot ’s middags 18.00 uur een sluitend dagarrangement op basis van drie diensten…

  1. Kinderopvang
    Kinderopvang (voorschools, tussenschools en naschools) organiseren we in samenwerking met Kober.
  2. Peuterspeelzaal
    Voorschoolse educatie vindt plaats op de interne Peuterspeelzaal De Linietuin van Kober.
  3. Basisonderwijs inclusief vroegschoolse educatie (voor leerlingen van groep 1 en 2).

Het kind raakt in de loop van de schooltijd gewoon aan het leren op deze locatie.

In elke groep en elke levensfase werken de kinderen aan dezelfde leerdoelen. Deze omvatten steeds 5 leergebieden: cognitief, motorisch, sociaal, creatief en emotioneel. We hanteren onveranderd dezelfde pedagogische visie en we werken met dezelfde thematische, voor- en vroegschoolse educatieve methode Piramide. We besteden in alle groepen veel aandacht aan woordenschatontwikkeling en organiseren activiteiten voor de kinderen en ouders.

Voor leerlingen van groep 3 tot en met 8 werken we volgens IPC (het international primary curriculum), een integraal thematisch en creatief leerplan. Gebaseerd op een duidelijk leerproces (onderzoeken, reflecteren en creëren) en met specifieke doelen voor elk vak.